शुक्रबार, बैशाख ३, २०७८
Friday, April 16, 2021

मुकुण्डो बनाएरै प्रतिदिन ५ सय देखि २ हजार आम्दानी

२ असोज काठमाडौँ । भक्तपुरको उत्तरी भेग चाँगुनारायण मन्दिर जाने बाटोमा विभिन्न काठको मुकुण्डो बनाउँदै कालिगढ । यसरी मुकुण्डो बनाउँदा प्रतिदिन एक हजार ५०० देखि रु दुई हजारसम्म कमाउने गरिन्छ ।

d’s’08f] agfpFb} sflnu9
sf7df8f}F, !# ebf} -/f;;_ M eQmk’/sf] pQ/L e]u rfFu’gf/fo0f dlGb/ hfg] af6f]df ljleGg sf7sf] d’s’08f] agfpFb} sflnu9 . o;/L d’s’08f] agfpFbf k|ltlbg ? Ps xhf/ %)) b]lv ? b’O{ xhf/;Dd sdfpg] ul/G5 . t:jL/ M /Tg >]i7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE